Algemene voorwaarden
(geldig sinds 18/03/2020)

Qwopix – Marijn De Keyzer
BTW BE0833.661.352
Adres: Strijderslaan 111, 9220 Hamme, België

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

 

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.
 1. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 1. De goederen/diensten worden geleverd binnen een termijn van 2 maanden, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Bij eventuele vertraging, tenzij die niet aan ons kan worden toegerekend, heeft de koper het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, na ons hiervoor in gebreke te hebben gesteld, en voor zover door ons geen nuttig gevolg werd gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 8 werkdagen na ontvangst. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper, en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
 1. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulering is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
  Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.
 1. Onze leveringen en facturen zijn contant of per overschrijving, op BE71 8601 1216 0169 , betaalbaar. Beelden worden pas overgemaakt na de gehele betaling van de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 1. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 1. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
 1. Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.
 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht.
 1. Foto’s en video’s gemaakt door Qwopix kunnen verschijnen of gebruikt worden op de website, sociale media, publiciteitskanalen, ed. . Wanneer je dit niet wenst volstaat het om dit schriftelijk (e-mail, sms, …) te laten weten.
 1. Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.
 1. Online galerijen met watermerk blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen. Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden voor de mini- en basisformule worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid.
 1. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 1. Het fotografisch werk van Qwopix is onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
 2. Qwopix bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.
 3. Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bijbestellen terwijl de termijn voorbij is zal Qwopix een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s. Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.
 1. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, zal er een vervanger gezocht worden door Qwopix. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoedt met een gratis minishoot.
 1. Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 2. Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
 1. De fotograaf behoudt zich het recht voor om een fotosessie te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.
 1. Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:
  – schade bij de opdrachtgever;
  – indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
  – lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
  – verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 2. Alleen cadeaubonnen met een stempel van Qwopix zijn geldig. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon. Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.
 1. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.
 2. Als de koper niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hiervoor contact opnemen met de verkoper via marijn@qwopix.be.